info@avepevolou.gr

24212 00640

6942030760

24212 00650

Δευ-Σάβ: 7:00 - 22:00

 

Ταυτότητα

initial image

Ιστορικό

Στην Α΄ Βι.Πε. η προσπάθεια για αυτοδιαχείριση ξεκίνησε από πολύ νωρίς από τον τοπικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών. Η αποκρατικοποίηση της ΕΤΒΑ και ο Ν2545/1997 άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο και εκμεταλλεύτηκε ο επιχειρηματίας Ιερώνυμος Παπαγεωργίου.
Με δικές του πρωτοβουλίες στις 27-7-2007 συνήλθε Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών-χρηστών βιομηχανικής γης στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ Βόλου οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 71% του συνόλου της οργανωμένης βιομηχανικής γης και αποφάσισαν την κατάθεση αιτήματος προς την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης για υπαγωγή της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου σε καθεστώς ΒΕ.ΠΕ. (αρ.19 παρ2 Ν.2545/1997) καθώς και την σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας η οποία θα αποτελέσει τον Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης της ΒΕ.ΠΕ. Προσωρινή επιτροπή για την προώθηση όλη της σχετικής διαδικασίας ορίστηκαν οι κύριοι Ιερώνυμος Παπαγεωργίου (Α&Ε Παπαγεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ), Αντώνιος Σιούρας (ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕΒΕ), Κωνσταντία Εφραιμίδη (ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ), Γεώργιο Χατζηβασιλείου (ΒΙΣ ΑΕ) και Θεόδωρος Τσούτσας (COCA COLA)

ΙΔΡΥΣΗ

Το 2009, σαράντα δύο (42) εγκατεστημένες επιχειρήσεις της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου, συστήσανε την ΑΕ με την επωνυμία «Διαχείριση Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου» και με διακριτικό τίτλο «Α΄ ΒΕΠΕ Βόλου», προκειμένου να αναλάβει την διοίκηση και διαχείριση της Α’ ΒΙΠΕ, διαδεχόμενη την ΒΙΠΕ-ΕΤΒΑ. Το πρώτο Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζονταν από τους κυρίους Ιερώνυμο Παπαγεωργίου (Α&Ε Παπαγεωργίου & ΣΙΑ ΟΕ), Αντώνιος Σιούρας (ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕΒΕ), Γεώργιο Χατζηβασιλείου (ΒΙΣ ΑΕ) και Θεόδωρος Τσούτσας (COCA COLA), Άρη Παλαιογιάννη (ΜΕΚ ΑΕ) και Ιωάννα Κιντά (ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΕ)

initial image

Στις 23-02-2010 υποβλήθηκε από την ΕΤΒΑ στην Διεύθυνση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Α’ ΒΙΠΕ απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση μεταβίβασης.
Τρία χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 2013 κατατέθηκε κοινή αίτηση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και της Α’ Β.Ε.Π.Ε ΒΟΛΟΥ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση υπαγωγής της ΒΙΠΕ στις διατάξεις του Ν3982/2011, την έγκριση της μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης και την έγκριση του νέου κανονισμού λειτουργίας.
Το κορυφαίο πρόβλημα, που είχε να αντιμετωπίσει η νέα εταιρεία ήταν να πείσει τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί από κοινού η διεκπεραίωση μίας εξαντλητικής και ψυχοφθόρου γραφειοκρατίας, ώστε να υπηρετηθεί και το τελευταίο γράμμα του Νόμου. Επτά χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας, με την υπ αρ. Φ/Α.5.3/109010/1530/15 (ΦΕΚ895/Β/1-4-2016) του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, εγκρίθηκε τελικά η μεταβίβαση.
Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Α΄ Β.Ε.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ» λειτουργεί πλέον ως Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Βόλου (ΦΔΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες και προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις.

Υπηρεσίες

 • Η μέριμνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του Πάρκου και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες σ’ αυτό επιχειρήσεις.
 •  Η συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και στα δίκτυα υποδομής.
 • Η φύλαξη του Πάρκου είτε με την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό ειδικής προς τον σκοπό αυτό υπηρεσίας, είτε με την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο
 • Η μέριμνα για την καθαριότητα, την αποκομιδή των απορριμμάτων, το φωτισμό και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων του ΕΠ
 • Ο εξωραϊσμός, η δενδροφύτευση και η συντήρηση των χώρων πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Η ρύθμιση της κατεύθυνσης των οχημάτων στους δρόμους του ΕΠ, η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, ο καθορισμός των χώρων στάθμευσης των οχημάτων και η αντιμετώπιση των τυχόν κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 • Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η υποχρέωση διενέργειας τακτικών μετρήσεων θορύβου και άλλων μετρήσεων, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργία, της Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του ΕΠ και της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και η πρόσληψη κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού.
 • Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπανών, η κατανομή αυτών μεταξύ των ιδιοκτητών ή χρηστών οικοπέδων του ΕΠ και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντίστοιχων χρηματικών ποσών
 • Η συμμετοχή κατά την διαδικασία εγκατάστασης, μετεγκατάστασης, μεταβολής ή επέκτασης του παραγωγικού σκοπού των επιχειρήσεων στο ΕΠ με την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και βεβαιώσεων
 • Η παροχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και σε κάθε άλλο αρμόδιο Υπουργείο και Αρχή κάθε πληροφορίας και οποιουδήποτε στοιχείου του ζητηθεί για τη διευκόλυνση του ελέγχου της λειτουργίας του ΕΠ
 • Η προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της ΕΠ Βόλου.
 • Η προβολή του ΕΠ και των δραστηριοτήτων του στην τοπική και υπερτοπική αγορά.
 • Η άντληση πόρων για την υποβοήθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες στο ΕΠ, με οργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λ.π. ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
 • Η ανάπτυξη παρεμφερών δραστηριοτήτων, που θα κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΠ

Διοίκηση

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Βόλου διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Δ.Δ., το οποίο προσδιορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η οικονομική-διοικητική και τεχνική υπηρεσία, και εκπροσωπεί τον Φ.Δ.Δ στις σχέσεις του με τρίτους, ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου, την ακριβή εκτέλεση και εφαρμογή από όλους τους υπόχρεους των διατάξεων του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος – Κιντά Ιωάννα (ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.)
 2. Αντιπρόεδρος – Εφραιμίδης Αριστομένης (ΣΗΛΜΑΝ Α.Ε.)
 3. Γραμματέας – Στεφάνου Ιωάννης (CLIVANEXPORT ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Π.Ε.)
 4. Ταμίας – Οικονόμου Τριαντάφυλλος (ΤΕΟΚΑΡ ΑΒΕΕ)
 5. Μέλος – Σβορώνος Αντώνιος (UNIBIOS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)
 6. Μέλος – Κοτζιάς Αναστάσιος (BARILLA HELLAS A.E.)
 7. Mέλος – Ντελής Γεώργιος (ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΒΕ)
 8. Mέλος – Ζάχος Θωμάς (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.)
 9. Mέλος – Δουλόπουλος Αριστοτέλης (ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ KRISTAL)

initial image

ΣΚΟΠΟΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε πράξη που αποβλέπει στη διοίκηση και διαχείριση της Βι.Πε, στην ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία της και ειδικότερα την συντήρηση και λειτουργία των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων και οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής της ΒΙ.ΠΕ., στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών και στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος από τις παραγωγικές δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε αυτό.